Regulamin Pensjonat Floryn_Mielno

Pensjonat „FLORYN”

UL. 1 Maja 15, 76-032 Mielno,

TEL. 94 3 166 370

REGULAMIN PENSJONATU„FLORYN” MIELNO

§ 1

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. Tekst Regulaminu jest dostępny w recepcji Pensjonatu „Floryn” w Mielnie, jak i na stronie www.floryn.pl_. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez gościa postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Doba hotelowa dla gości Pensjonatu przebywających na wczasach trwa od godziny 12:00 pierwszego dnia pobytu do godziny 10:00 dnia następnego. Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją w dniu wjazdu, a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.

§ 3

Płatność za pobyt należy uiścić przelewem 7 dni przed planowanym pobytem lub karta płatniczą/gotówką nie później niż w dniu przyjazdu wyłącznie w PLN, przy dokonywaniu czynności meldunkowych w recepcji Ośrodka.

§ 4

Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.

§ 5

Z uwagi na brak sejfów Goście proszeni są o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ Ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.

§ 6

Osoby nie zameldowane w Pensjonacie mogą przebywać na jego terenie od godziny 8.00 do godz. 22.00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji. Pobyt osoby niezameldowanej w pokoju gościa po godzinie 22:00 będzie równoznaczny z akceptacją odpłatnego pobytu takiej osoby za co naliczana będzie opłata ryczałtowa za rozpoczętą dobę w kwocie 240 PLN – śniadanie płatne odrębnie wedle cennika restauracji / kawiarni. Obowiązek uiszczenia takiej opłaty spoczywa na zameldowanym w danym pokoju gościu Pensjonatu.

§ 7

Cisza nocna w Pensjonacie trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.

§ 8

W pokojach Pensjonatu bezwzględnie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń i przyrządów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia ośrodka (np. kuchenki, grzejniki elektryczne, grzałki), z wyłączeniem ładowarek do telefonów, komputerów i innych podobnych oraz urządzeń typu suszarka, lokówka, maszynka do golenie, podgrzewacz do butelek dla niemowląt itp.. Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego zakazu będą musiały niezwłocznie opuścić Pensjonat, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku. Nie wolno zabierać na stałe czajników elektrycznych z korytarzy do pokoi.

§ 9

Na terenie Pensjonatu, w tym – w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów czyszczenia/dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 PLN.

§ 10

Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie drzwi swojego pokoju na klucz. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się w Recepcji i po dokonaniu odbioru pokoju, zdaniu kluczy i ręczników – wymeldować się. Odbioru pokoju oraz kluczy i ręczników dokonuje pracownik Recepcji.

§ 11

Pościel oraz ręczniki znajdujące się na wyposażeniu w pokoju podlegają wymianie za opłatą w kwocie ryczałtowej ręcznik: mały 5 PLN, duży 8 PLN/jedna zmiana pościeli – 20 PLN. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałych z jego winy lub z winy osób odwiedzających go osób. Ośrodek obciąży gościa następującymi opłatami:

  • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN,
  • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
  • za uszkodzenie telewizora 750,00 PLN,
  • za dewastację pokoju, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży oraz równowartości kosztów usunięcia szkód.

§ 12

Sprzątanie w pokojach odbywa się:

  • w przypadku pobytów wczasowych – 2 razy w tygodniu;
  • na życzenie odpłatnie w kwocie 40 PLN za jedno sprzątanie (sprzątanie nie obejmuje zmiany pościeli/ręczników).

§ 13

Pobyt zwierząt w Pensjonacie wymaga uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa Ośrodka. Pobyt zwierząt w Pensjonacie wiąże się z dodatkową opłatą 20 PLN/zwierzę za każdy dzień pobytu. Zwierzęta powinny być prowadzane na smyczy i w kagańcu (w przypadku określonych gatunków psów) / ew. w klatce. Zwierzęta przebywające w Pensjonacie nie mogą biegać luzem po terenie Pensjonatu. W przypadku stwierdzenia przez personel Pensjonatu załatwienia przez zwierzę potrzeby fizjologicznej na terenie Pensjonatu osoba odpowiedzialna za zwierzę / gość zostanie obciążony opłatą 50,00 PLN, niezależnie od kosztów sprzątania.

§ 14

Przez cały czas pobytu w Pensjonacie osób niepełnoletnich, muszą się one znajdować pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają opiekunowie dzieci.

§ 15

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Pensjonat przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc. Pensjonat nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez gościa.

§ 16

Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, zasady współżycia społecznego, ciszę nocną, porządek lub wyrządził szkodę w mieniu Pensjonatu lub innych osób, lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt innych gości lub funkcjonowanie Pensjonatu.

§ 18

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Pensjonatu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Pensjonatu.

§ 19

Pensjonat zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 20

Parking na terenie Hotelu jest niestrzeżony i płatny wedle cennika dostępnego w Recepcji Pensjonatu

§ 21

W Pensjonacie zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości i personelu. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.