OWU

Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Floryn-Tour Sp. z o.o.

ZASADY OGÓLNE

1. Każde złożenie zamówienia na uczestnictwo w imprezie turystycznej wiąże się z podpisaniem umowy o świadczeniu usług turystycznych z Organizatorem oraz respektowanie zawartych w niej postanowień.

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się w Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Floryn-Tour Sp. z o.o. i stosowanie się do ich wytycznych.

3. W celu sprawnego przebiegu imprezy uczestnicy zobowiązani są stosować się do zaleceń Organizatora oraz pilota grupy i przestrzegać punktualności.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zadatek wynoszący 20% przy wycieczkach krajowych i zagranicznych autokarowych, a 40% przy samolotowych, powinien być płatny 4 miesiące przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej. W przypadku późniejszego zamówienia warunki płatności ustalane są indywidualnie z Organizatorem.

2. Całkowita cena imprezy powinna zostać uregulowana do 30 dni przed rozpoczęciem każdej imprezy turystycznej.

3. Wpłat dokonuje się na ustalony rachunek bankowy Organizatora, zamieszczając w tytule nazwę i termin wycieczki oraz dane uczestnika.

4. W przypadku niedotrzymania terminów wpłaty lub rezygnacji umowa ulega rozwiązaniu, a zadatki przepadają na rzecz Organizatora.

5. Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny imprezy turystycznej z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut o ponad 10% w stosunku do kursu sprzedaży stosowanego przez NBP w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych. Cena nie może być podwyższona później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

WARUNKI REZYGNACJI

1. Rezygnacja z uczestnictwa w imprezie turystycznej przez Usługobiorcę może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności doręczonego Organizatorowi. W takim przypadku Organizator Turystyki zwraca Usługobiorcy dokonaną przez niego wpłatę po potrąceniu:

– od dnia podpisania umowy do 30 dnia przed wyjazdem – 50 % od osoby,

– pomiędzy 29 a 14 dniem przed wyjazdem – 75 % od osoby,

– na mniej niż 13 dni przed wyjazdem – 100 % od osoby.

2. W każdym przypadku Usługobiorcy przysługuje jednak prawo zastąpienia uczestnika innym, o ile zastąpienie takie nie nastąpi później niż w terminie 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej. Zastąpienie takie następuje bez konieczności poniesienia przez Usługobiorcę dodatkowych kosztów.

3. Po terminie, o którym mowa w ust 1 lit c), zmiany na liście uczestników, niepowodujące zmniejszenia ogólnej liczby uczestników Imprezy oraz zmian w rozkładzie pokoi, wiążą się z koniecznością dokonania zapłaty 100 zł brutto od 1 osoby zamienianej.

4. Organizatorowi Turystyki przysługuje prawo odwołania imprezy turystycznej w przypadku wystąpienia siły wyższej lub zagrożenia życia lub zdrowia uczestników oraz nie zebrania liczby uczestników określonej w umowie.

5. W przypadku odwołania imprezy turystycznej przez Organizatora Turystyki z przyczyn wskazanych w ust. 4, Organizator Turystyki zobowiązany jest do zwrotu wszystkich kwot otrzymanych od Usługobiorcy (siła wyższa, zagrożenie życia, zdrowia uczestników) w terminie 14 dni od dnia odwołania imprezy, a w przypadku niezebrania wystarczającej liczby uczestników – zadatki przepadają na rzecz Organizatora.

6. W przypadku odwołania imprezy z jakiejkolwiek przyczyny Usługobiorca może wyrazić zgodę na uczestnictwo w imprezie zastępczej o podobnym programie i cenie lub w tańszej bądź droższej imprezie za zwrotem lub dopłatą różnicy w cenie.

7. Usługobiorca, z zastrzeżeniem ust. 5, 6, w szczególności nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy przez Organizatora, jeżeli odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż określona w umowie.

DOKUMENTY PODRÓŻNE

1. Uczestnicy zobowiązują się do posiadania ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy danego państwa: paszportu lub dowodu osobistego.

2. Organizator przy zawieraniu umowy określa rodzaj dokumentów oraz rodzaj danych niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania.

3. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe okazanie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy uczestnika.

4. Dane osobowe powierzone Organizatorowi służą do rzetelnego wykonania usługi turystycznej.

WYTYCZNE PRZEWOZOWE

1. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za to czy on sam i jego bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży samolotem, autokarem lub innym przewidzianym środkiem transportu według zaleceń Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie wartościowych przedmiotów i samego bagażu.

3. Wymiary bagażu, jego waga oraz opłaty są uwarunkowane wytycznymi poszczególnych linii lotniczych.

4. Istnieje możliwość zakupienia dodatkowego bagażu niezawartego w cenie imprezy za pośrednictwem Organizatora według stawek poszczególnych linii lotniczych.

5. Podawane godziny przelotów oraz rozkłady jazdy autokarów są godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odwołanie lub opóźnienie lotu na skutek wystąpienia zdarzeń noszących cechy siły wyższej lub niezależnych od niego.

WARUNKI REKLAMACJI

W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, Uczestnik ma prawo i obowiązek poinformowania pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura o spostrzeżonych uchybieniach oraz do żądania podjęcia środków zaradczych. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach Uczestnik może złożyć organizatorowi turystyki reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacja Uczestnika powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym (nie faxem i nie e-mailem) na adres siedziby Biura. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do Biura, a w razie złożenia reklamacji na ręce pilota lub rezydenta w trakcie imprezy turystycznej w terminie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Podstawą reklamacji Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają wyłącznie z działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub zaniechań osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem siły wyższej. 
Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze.