Regulamin ORW Floryn MIELNO

OŚRODEK REHABILITACYJNO-WCZASOWY „FLORYN”,

UL. gen. Maczka 26A, 76-032 MIELNO-UNIEŚCIE,

TEL. 94 31 66 440

REGULAMIN ORW „FLORYN” MIELNO

§ 1

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. Tekst Regulaminu jest dostępny w recepcji ORW „FLORYN” w Unieściu oraz w Mielnie, jak i na stronie www.floryn.pl_. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez gościa postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Doba hotelowa dla gości Ośrodka przebywających na wczasach (pobyt inny niż turnus rehabilitacyjny) trwa od godziny 12:00 pierwszego dnia pobytu do godziny 10:00 dnia następnego. Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym rozpoczyna się śniadaniem w dniu wjazdu, a kończy się kolacją w dniu wyjazdu. Turnusy rehabilitacyjne trwają 14 dni. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.

§ 3

Płatność za pobyt należy uiścić przelewem 7 dni przed planowanym pobytem lub karta płatniczą/gotówką nie później niż w dniu przyjazdu wyłącznie w PLN, przy dokonywaniu czynności meldunkowych w recepcji Ośrodka.

§ 4

Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt. Dotyczy to również pobytów na turnusach rehabilitacyjnych.

§ 5

Z uwagi na brak sejfów Goście proszeni są o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy, ponieważ Ośrodek nie odpowiada za ich zaginięcie.

§ 6

Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać na jego terenie od godziny 8.00 do godz. 22.00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji. Pobyt osoby niezameldowanej w pokoju gościa po godzinie 22:00 będzie równoznaczny z akceptacją odpłatnego pobytu takiej osoby za co naliczana będzie opłata ryczałtowa za rozpoczętą dobę w kwocie 240 PLN – śniadanie płatne odrębnie wedle cennika restauracji / kawiarni. Obowiązek uiszczenia takiej opłaty spoczywa na zameldowanym w danym pokoju gościu Ośrodka.

§ 7

Cisza nocna w Ośrodku trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.

§ 8

W pokojach Ośrodka bezwzględnie nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń i przyrządów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia ośrodka (np. kuchenki, grzejniki elektryczne, grzałki), z wyłączeniem ładowarek do telefonów, komputerów i innych podobnych oraz urządzeń typu suszarka, lokówka, maszynka do golenie, podgrzewacz do butelek dla niemowląt itp.. Osoby, które nie będą przestrzegać powyższego zakazu będą musiały niezwłocznie opuścić Ośrodek, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów wypoczynku. Nie wolno zabierać na stałe czajników elektrycznych z korytarzy do pokoi.

§ 9

Na terenie Ośrodka, w tym – w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów czyszczenia/dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 PLN.

§ 10

Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie drzwi swojego pokoju na klucz. W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się w Recepcji i po dokonaniu odbioru pokoju, zdaniu kluczy i ręczników – wymeldować się. Odbioru pokoju oraz kluczy i ręczników dokonuje pracownik Recepcji.

§ 11

Pościel oraz ręczniki znajdujące się na wyposażeniu w pokoju podlegają wymianie za opłatą w kwocie ryczałtowej ręcznik: mały 5 PLN, duży 8 PLN/jedna zmiana pościeli – 20 PLN. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałych z jego winy lub z winy osób odwiedzających go osób. Ośrodek obciąży gościa następującymi opłatami:

  • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN,
  • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
  • za uszkodzenie telewizora 750,00 PLN,
  • za dewastację pokoju, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży oraz równowartości kosztów usunięcia szkód.

§ 12

Sprzątanie w pokojach odbywa się:

  • w przypadku 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych – 3 razy;
  • w przypadku pobytów wczasowych – 2 razy w tygodniu;
  • na życzenie odpłatnie w kwocie 40 PLN za jedno sprzątanie (sprzątanie nie obejmuje zmiany pościeli/ręczników).

§ 13

Pobyt zwierząt w Ośrodku wymaga uzyskania uprzedniej zgody kierownictwa Ośrodka. Pobyt zwierząt w Ośrodku wiąże się z dodatkową opłatą 20 PLN/zwierzę za każdy dzień pobytu. Zwierzęta powinny być prowadzane na smyczy i w kagańcu (w przypadku określonych gatunków psów) / ew. w klatce. Zwierzęta przebywające w Ośrodku nie mogą biegać luzem po terenie Ośrodka. W przypadku stwierdzenia przez personel Ośrodka załatwienia przez zwierzę potrzeby fizjologicznej na terenie Ośrodka, osoba odpowiedzialna za zwierzę / gość zostanie obciążony opłatą 50,00 PLN, niezależnie od kosztów sprzątania.

§ 14

Przez cały czas pobytu w Ośrodku osób niepełnoletnich, muszą się one znajdować pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione szkody odpowiadają opiekunowie dzieci.

§ 15

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez gościa.

§ 16

Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, zasady współżycia społecznego, ciszę nocną, porządek lub wyrządził szkodę w mieniu Ośrodka lub innych osób, lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt innych gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

§ 18

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Ośrodka.

§ 19

Ośrodek zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 20

Parking na terenie Hotelu jest niestrzeżony i płatny wedle cennika dostępnego w Recepcji Ośrodka.

§ 21

W Ośrodku zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości i personelu. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

§ 22

Gość nie może samodzielnie, bez asysty personelu korzystać z urządzeń w strefie rehabilitacyjnej.

  1. W przypadku zajęć rekreacyjno – ruchowych gość ma obowiązek poinformować prowadzącego zajęcia o złym samopoczuciu lub o przeciwwskazaniach do danych zajęć. Gość zobowiązany jest stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego.
  2. Gość ma obowiązek ubierać do strefy rehabilitacyjnej i na zajęcia rekreacyjno-ruchowe oraz wieczorki taneczne odpowiednie obuwie sportowe – należycie zawiązane/zapięte oraz odpowiednio dostosowaną odzież – bezwzględnie nie mogą być to klapki, japonki i inne podobne.