RODO

RODO

Wyciąg z Polityki ochrony danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych od osób fizycznych oraz pozyskiwanych ewentualnie z innych źródeł jest funkcjonujące od 1999 roku przedsiębiorstwo turystyczne Floryn Tour Sp. z o.o., którego siedziba mieści się w Szczecinie przy ul. Joachima Lelewela 8a, 71-154 Szczecin. 
Strona www, wraz z pocztą e-mail jest dostępna pod adresem internetowym http://www.floryn.pl.

Zgromadzone przez ten czas doświadczenie pozwoliło nam zbudować silną, pewną i wiarygodną firmę, która od początku istnienia kieruje się zasadą zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z naszych usług i ochrony ich danych osobowych. Pragniemy zapewnić, że wśród partnerów biznesowych, którym powierzamy w ramach świadczonych usług informacje zawierające dane osobowe kategorią ewentualnych odbiorców Państwa danych są jedynie podmioty o stabilnej sytuacji organizacyjno finansowej i ugruntowanej pozycji na rynku.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach, gdy prawną podstawę stanowi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

Zgoda osoby, której dane dotyczą wyrażona Administratorowi.

Czynności zmierzające do zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą lub jej pełnomocnikiem, na jej życzenie, lub za jej wcześniejszą zgodą.

Realizacja umowy, której dana osoba jest stroną.

Jeżeli udostępnianie, inne ujawnianie, w tym przesyłanie konkretnych danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa np. podatkowego, księgowego, ubezpieczeń, bankowego, lub innego aktu, w tym np. decyzjiUrzędu Ochrony Danych Osobowych, wyroku czy postanowienia sądu.

W wyjątkowych sytuacjach dane są przetwarzane zgodnie z prawem w przypadku zaistnienia konieczności ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

Realizacja prawnych interesów Administratora lub strony trzeciej, która stanowi podstawę przetwarzania danych w celach związanych z organizacją działalności, w tym rekrutacją 
i zatrudnieniem oraz związanych z prowadzeniem przez Administratora działalności gospodarczej w branży turystycznej o destylacji typowo europejskiej obejmuje zwłaszcza:

  • prowadzenie biura podróży,
  • świadczenie usług transportowych i przewozowych,
  • świadczenie usług turystycznych,
  • opiekę nad dziećmi i młodzieżą,
  • prowadzenie działalności rozrywkowej i rekreacyjnej,
  • pośredniczenie i rozliczanie transakcji finansowych oraz ubezpieczeniowych,
  • promocja i oferowanie produktów własnych oraz naszych zaufanych partnerów biznesowych,
  • ewentualne dochodzenie roszczeń wynikłych z umów,
  • stosowanie monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług naszej firmy, zachowania tajemnicy, której ujawnienie mogłoby narazić naszych klientów i nasze przedsiębiorstwo na szkodę oraz ochrona mienia w oznakowanych pomieszczeniach i obszarach lokalu biura.

Ponieważ w katalogu naszych świadczeń są również usługi turystyczne dedykowane osobom zainteresowanym turnusami rehabilitacyjnymi przetwarzamy również dane o stanie zdrowia tzw. „dane wrażliwe”, przy czym podstawą do korzystania z tych informacji jest zgoda kuracjuszy oraz niezbędność pozyskania odpowiednich danych do celów profilaktyki zdrowotnej świadczonej przez osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej, 
w tym tajemnicy lekarskiej.

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może powodować brak możliwości lub odmowę realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizację celu, w którym są pozyskiwane.

Dane nie są przetwarzane na dużą skalę ani poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu oraz nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, natomiast podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi drogą elektroniczną mogą za zgodą osoby, której dane dotyczą, wyrażoną przed rozpoczęciem pozyskiwania np. poprzez akceptacje ustawień i plików cookie w polityce prywatności strony www przetwarzać te dane do własnych celów. Zapewniamy, że współpracującymi z nami dostawcami usług elektronicznych są jedynie podmioty profesjonalnie wspomagające procesy Administratora i świadczenie usług.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, 
w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresu przechowywania wynikającego z okresu archiwizacji. Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych; dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w interesie publicznym bądź do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadkuprzetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego; nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu; uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą 
z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym 
z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych 
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,www.uodo.gov.pl